فوتبالیستهای امروز.......

با آقای قیطاسی در خصوص بازیکنان فوتبال باشگاه پرسیدیم گفتند:

 بازیکنان یا بهتر بگویم جوانان امروزبه کلی متفاوت با نسلهای قبلی هستندو هر سال نیز این امر تشدید می یابد. این روزهاهیچ فوتبالیست جوانی را بدون دو سه تا موبایل در جیب پیدا نمی کنید. متاءسفانه احساس مسئولیت در بین جوانان بسیار کم رنگ شده است و از تعصب جوانان نسل گذشته خبری نیست.

از سرهنگ در خصوص کار کردن و یا مربیگری با این جوانان پرسیدیم اینطور گفتند: من برای هویت و فرهنگ تمام بازیکنانم احترام خاصی قائل هستم و نمی خواهم فقط به آنها فوتبال بازی کردن بیاموزم بلکه به می آموزم که چگونه در قالب یک تیم کنار هم باید زندگی کرد.آنها تک تک بازیکنان خوبی هستند ولی بعنوان مربی تیم وظیفه دارم که آنها را بصورت گروهی با هم جمع کنم.