آیا جوانان سرمایه های اصلی یک ملت هستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

سئوال شداز وضعیت مالی باشگاه ها....آقای قیطاسی نفس عمیقی کشید و گفت:نمی دانم در این خصوص از کجا و چگونه شروع کنم ببینید اگر همین الآن چند نفر ازمسئولین اینجا باشند و من مسئله کمک مالی را عنوان کنم بدون شک کمک می کنند ولی اگر به همین نفر در دفترش با گرفتن وقت قبلی وارد شوید و کسی نباشد 1000تومان هم خبری نیست و این به نظر من خوشایند نیست البته استثناء وجود داردو من خودم سراغ دارم شرکتی که بعنوان مثال تا یک حدی همه ساله به باشگاه کمک می کند فقط برای رضای خدا وادای دین به جوانان و نوجوانان و الحمد للة روز به روز پیشرفت شان بیشتر از گذشته است.

آیا وقتی ما در تاریخ مسلمانی مان داریم نمونه هایی که مثلا" پیامبر (ص)امر فرمودند هر اسیری که چند مسلمان را خواندن و نو شتن بیاموزد آزاد می شود.آیا درعرصه ورزش بخصوص فوتبال که بصورت گروهی است به نوعی این عمل آزادی جوانان و نوجوانان از بند اعتیاد و فساد های اخلاقی و اجتماعی نیست ؟آیا وقتی یک بازیکن درشرایط 100درصد گل زنی به یار هم تیمی اش پاس میدهد تا او گل بزنداین گذشت و مردانگی بحساب نمی آید؟آیا وقتی یک بازیکن در تنگنا توسط تیم مقابل قرار میگیرد و هم تیمی او به کمکش می آید . آیا این کمک به همنوع نیست؟!!!!.... بیائیدباهم یکدل و یکرنگ وهمه چیز را برای او بخواهیم برای کسی که به ما اجازه زندگی کردن داد و با این تخلف و گردنکشی وتمرد از دستوراتش حتی برای یک بارهم که شده بروی ما نیآورد.!!!!! ! توای محبوب تر مهمان دنیایم

                                     نمی خوانی چرا ما را؟؟؟؟؟!!!!!

مگر آیا کسی هم با خدایش قهر می گردد؟؟؟؟!!!!

                                       هزاران توبة ات را گرچه بشکستی

ببینم من تورا از درگهم راندم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

                                   شروع کن یک قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من!!!!!