پرسپولیس با 6 گل پیکان را شکست داد..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

برد قاطع پرسپولیس در برابر پیکان با 6 گل...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دایی : قلب من ابتدا برای خودم می تپد و بعد برای پرسپولیس..!!!!!!!!!!!!!!!!!