چلسی ، منچستر.....

انتقام سخت چلسی از منچستر.....

این خانم روی نیمکت چلسی چه سمتی دارد؟