نکونام.......

جواد نکونام برای مذاکره به دبی رفت....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!