پرسپولیس.....

  تمرین دیروز پرسپولیس با غیبت های ادامه دار شهاب گردان دروازه بان نیمکت نشین این

 تیم برگزار شد..