تمرین دیروز نوین نوفرست ..

عصر دیروز طبق برنامه تمرینی این باشگاه تیم جوانان را اقای مهدی شکری یکی از بازیکنان بنام  وقدیمی باشگاه تمرین داد که بیشتر روی ضربات کاشته کار شدو دروازه بانان را اقای حسین آزادگان تمرین اختصاصی داد..

 تمرین تیم نونهالان را یک رده برعهده اقای علی سارانی و یک رده را اقای علی حسینی تمرین دادند.

آقای قیطاسی و اقای نوفرستی ( صادقپور) بر انجام تمرینات مربیان نظارت داشتند و نکاتی را در ین به مربیان گوشزد می کردند..

چند بازیکن جدید نیز جهت تست به محل تمرین آمده بودند.