باز این چه شورش است که در خلق آدم است....

درختی که هر ظهر عاشورا خون می گرید در روستای زر آباد قزوین