نتیجه دربی 90سرخابی

استقلال تهران 2 پیروزی تهران

فرهادمجیدی مهار نشدنی.......