یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم................

تصاویر از حرم امام حسین ( ع )