تیتو ویلانووا سرمربی بارسلونا....

تیتو ویلانووا: می خواهم از هواداران بخاطر حضورشان در

 ورزشگاه تشکر کنم.....