به یادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت

 اوست، پس محبت کن چه به دوست ، چه به دشمن که دوست را

 بزرگ کند و دشمن را دوست...

                                    (کورش کبیر)