خوشیختی کجاست ؟

خوشبختی دور نیست ،

                        خوشبختی در همین نزدیکی است،

 خوشبختی مسابقه نیست!

                          مال اندوزی نیست!!!!!!!!!!!!!!!!

خوشبختی خرمی و سرسبزی است

                         خوشبختی انفاق است....

  خوشبختی دستگیری است..