استقلال در نیم فصل دوم 3- 5- 2 بازی می کند..!!!!!!!!!!!!!!

تغییر بزرگ در راه است / استقلال در نیم فصل دوم 2 - 5 - 3 بازی

 می کندتاکتیکی که خاص امیر قلعه نوعی است و هرگاه با این

روش تیمهایش را به میدان فرستاده نمایش بسیار خوبی را هم

درمیدان اجرا کرده است.

البته این روش پایه استقلال نخواهد بود و آبی ها می کوشند با

 همان روش 2 - 4 - 4 وارد میدان شوند اما در صورت گره خوردن

 کار به این روش تغییر وضعیت خوا هند داد..