پرسپولیس.......

توافق نسبی رویانیان با ژوزه..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سومین جلسه رویانیان و ژوزه در حالی بر گزار شد که دو طرف نسبت به جلسات

 گذشته به توافق نسبی برای قطع همکاری دست یافتند....!!

در این جلسه همچنین ژوزه به رویانیان در پرداخت غرامت فسخ قرارداد تخفیفی داد که

 رویانیاناز او خواست بیشتر تخفیف بدهد.....

در همین زمینه:

رویانیان، ژوزه همه پولش را می خواهد..!!!!!!!!!!!!!!!

گل محمدی: تکلیف ژوزه مشخص نیست/برای سرمربی شدن اختیار تام می خواهم.