نوفر ست جای شاهان است.......

   نو فرست جای شاهان است

           شرشر آب و نان فراوان است

 بدین وسیله مدیریت باشگاه  ورزشی نوین نوفرست تشکر و قدردانی خود را از تمامی اهالی و مالکین محترم نوفرست و دهیار پر تلاش و شورای محترم اقایان رحیمی و صادق پورو نیز با تشکر ویژه از حاج آقای محمد حسن بشیری زاده که با مدیریت قوی خود باعث آبادانی این روستای خوش آب و هوا که محل گردشگری هم شهریان محترم بیرجندی است شده اند را از جهت اینکه همه مردم فکر نمی کردند که در  این محل در چندین متر زیر زمین قناتی وجود دارد که پس از چندین سال خشک  سالیهای پی درپی اکنون آب در آن جاری است و جالب اینکه با تلاش همه مردم   چه از حاجی رضای حاجی محمدکه در خصوص جمع آوری پول و چه از اقای رحیمی (عبدالرحیم)که مستقیما" با کارگرانی که داخل قنات کارمی کنند و نظارت روزانه و مستمر جناب آقای محمد حسن بشیری و نیز دهیارمحترم آب این قنات وارد روستای نوفرست گردیدکه از این جهت همه مردم احساس خوشحالی می کنند

...پروردگارت با تو می گوید:

      تو را در بیکران دنیای تنهایان 

                      رهایت من نخواهم کرد

     بساط روزی خود را به من بسپار

                      رها غصه یک لقمه نان آب فردا را

   تو راه بندگی طی کن 

                      عزیزا من خدایم خوب می دانم

  تو دعوت کن مرا برخود

                     طلب کن خالق خود را

 بجو ما را ............. تو خواهی یافت...

قسم بر روز هنگامی که عالم را بگیرد نور

                    قسم بر اختران روشن اما دور

 رهایت من نخواهم کرد......