خاک تو سرمه چشم است بدان نوفرست

خاک تو سرمه چشم است بدان نوفرست

      

ما که رفتیم توبر جای بمان نوفرست

 

 درسالروز شعر و ادب فارسی قطعه شعری از فاضل نظری  :

به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد

                        که تو رفتی و دلم ثانیه ای تنگ نشد

لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم

                         هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم درشهر

                        هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

هر کسی دردل من جای خودش را دارد

                       جانشین تو در این سینه خداوند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

                      علقبت با قلم شرم نوشتند نشد