درخلوت شب آمنه زیبا پسری زاد

                                   تنها نه پسر بر بشریت پدری زاد

در فتنه بیدادگران دادگری زاد

                  چشم همه روشن که چه قرص قمری زاد

میلاد حضرت رسول اکرم(ص)و امام جعفر صادق(ع)مبارک باد