فینال استقلال ، تراکتور...!!!

بازی امروز استقلال با تراکتور یک

 فینال زود رس بوده که برد این بازی

 کمتر از قهرمانی نیست...!!