به ما اتهام استقلالی بودن میزنند ...بیخیال حرفای حاشیه ایی

انصافا شما بگید استقلال چطوره.....!!!