بارسلونا میلان را درهم کوبید..!!!!!!!!!!!!!!!!!

بارسلونا 4 بر صفر میلان را شکست داد و

 مشتی آهنین بر دهان میلان کوبید.....

بازگشت آبی اناری پوشان....

مسی بهترین بازیکن میدان با زدن 2 گل

 بسیار زیبا...