ورزشکار با اخلاق

در مورد مجیدی اگر نظر داشتید بدید.....