یار با ما بی وفایی می کند..!!!

یار با ما بی وفایی می کند

           بی گناه از من جدایی می کند

یار با ما بی وفایی می کند

         بی گناه از من جدایی می کند

شمع جانم را بکشت ان بی وفا

          جای دیگر روشنایی می کند

جو فروش است ان نگار سنگدل

         با من او گندم نمایی می کند

یار من اوباش و قلاش است و رند

         بر من او خود پارسایی می کند

ای مسلمانان بفریادم رسید

        کان فلانی بی وفایی می کند

کشتی عمرم شکسته ست از غمش

        از من مسکین جدایی می کند

آنچه با من میکند اندر زمان

       آفت دور سمایی می کند.....

روز بزرگداشت شیخ سعدی را گرامی میداریم