جام قهرمانان آسیا.....

استقلال تیم اول گروه مرگ شد..

 

قلعه نوعی :از سرگروهی در گروه مرگ خوشحالم!

 

پیروزی تلخ سپاهان در آسیا.!!!!