عاملین نبش قبر حجربن عدی شناسایی شد..!!!

تروریستهای جبهه النصر وابسته به سازمان القاعده

 در فیس بوک مسئولیت حمله به آرامگاه حجربن عدی

 صحابه امام علی (ع) را بعهده گرفتندو تصاویری از عمال

 خود را درحال انجام این جنایت منتشر کرد..