دستا بعععالا!

هر کی نظر نزاره بعععا یه تیر میکشمش!!!