استقلال..

  استقلال تهران جز’ هشت تیم برتر آسیا قرار گرفت..!