علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را..

میلاد امام علی (ع) آغاز گر اشاعه

 

 عدالت و مردانگی و معرف والاترین

 

 الگوی شهامت و دیانت بر عاشقانش

 

 مبارک باد.