باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست...

محل دفتر باشگاه فرهنگی و ورزشی نوین نوفرست

 

 از تقاطع بلوار سجاد و خیابان 15 خرداد به روبروی

 

درب اصلی استادیوم آزادی در خیابان مفتح

 

 تغییر مکان داد..