تصاویر مدرسه فوتبال بارسا..

 

تیم نونهالان مدرسه فوتبال بارسا قهرمان شهرستان بیرجند ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط بارسا...

 

 

تیم مدرسه فوتبال بارسا قهرمان سال 1391