عید مبعث بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد..

مبعث ، روز بر انگیختن خردهای

 

دفن شده در تابوت خرافه گویی و

 

جهل پیشگی ، و روز تولد عاطفه های

 

 زخمی شده در رقص شمشیرهای

 

 تعصب است..عیدتان مبارک..