باسلام وعرض تبریک به منتخبین محترم روستا معتقدم پس از پایان یک رقابت دوران رفاقت و همکاری مهمترین بخش از موفقیت ورسیدن به اهداف و برنامه ها می باشد لذا اینجانب ضمن تبریک مجدد همکاری صمیمانه ام را با منتخبین مردم اعلام میدارم.