تمرینات اختصاصی مدرسه فوتبال بارسا

تمرینات اختصاصی مدرسه فوتبال بارسا

توسط آقای قیطاسی جهت شرکت درمسابقات

مدارس فوتبال استان خراسان جنوبی آغاز شد