زنبوردار نمونه کشوری از نوفرست..!

آقای علیرضا یوسفی فر از نوفرست بعنوان زنبور دار

 نمونه کشوری انتخاب گردیدند امیدوارم تبریکات

 صمیمانه ما را پذیرا باشند برایشان آرزوی سلامتی

 و شادکامی را داریم.

زکوشش به هر چیز خواهی رسید....