ابومسلم خراسان در بیرجند..

تیم فوتبال ابومسلم خراسان برای انجام  

 اردوی یک هفته ای از شنبه آینده به بیرجند می آید.

 

 

 

 

 

آقای چمنیان سرمربی ابومسلم خراسان