مسابقات فوتسال جام رمضان پیشکسوتان خراسان جنوبی..!!!

از امشب مسابقات فوتسال جام رمضان پیشکسوتان

 در سالن 2500نفری شهیدین قاسمی آغاز میشود.

تیم فوتسال پیشکسوتان ابومسلم خراسان جنوبی

امشب ساعت 22اولین بازی خود را برگزار می نمایداز

 جمله بازیکنان تیم ابومسلم  می توان ،سرهنگ قیطاسی ،

 دکتر رحیمی و آقای رستگارمقدم وابوالفظل زابلی گل

 و مهدی علی آبادی و آقای کشتبان و نیز آقای بیگی

 را نام برد..