مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال جام رمضان نوفرست انجام شد..!

عصر دیروز جلسه قرعه کشی مسابقات فوتسال

جام رمضان نوفرست در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی

 نوین نوفرست با حضور جمعی از مربیان و سرپرستان

 تیمها انجام شد و تیمها در گروههای پنج تیمی و

بر اساس قرعه  سازماندهی شدنددر این مراسم

 اقای قیطاسی و اقای ابراهیم نوفرستی و

مهندس علی نوفرستی(نوه مرحوم علی سبیل)

شرکت داشتند