استقلال تهران به استقلال خوزستان باخت..!!

    قلعه نوعی: هوا نه ، بلکه کیلوها منم باعث شد تا بازی را

 واگذار کنیم!