کوروش کبیر...

اگر می خواهید دشمنان خود

 را تنبیه کنید به دوستان خود

 محبت کنید.(کوروش کبیر)