استقلالیها تبریک

برد آبی پوشان پایتخت به هرچی

  که زیر آسمان آبی زندگی

می کنه مبارک....