تصاویر حاشیه های دربی 77

عکس از حاشیه های دربی

 

 تهران استقلال ، پرسپولیس