مسابقات لیگ دسته سوم کشور...

اولین مسابقه فوتبال لیگ دسته سوم کشور بین تیمهای

 نوین نوفرست و وحدت خاوران بیرجند .(فصل 92-93)

دوشنبه18/6/92 ساعت 16:15

استادیوم آزادی بیرجند