مدرسه فوتبال بارسا

تمرینات مدرسه فوتبال بارسا

روزهای زوج ازساعت 16تا30/17

زمین چمن مصنوعی خیابان معلم

با مدیریت سرهنگ قیطاسی