پرسپولیس به سپاهان اصفهان باخت..

تیم فوتبال سپاهان اصفهان توانست در یک بازی راحت تیم

 پرسپولیس را شکست داده و با زدن یک گل سه امتیاز این

بازی را از آن خودنماید..!!