آشنایی با مربیان مدرسه فوتبال بارسا

حمیدرضا قیطاسی

آسیاCدارای گواهینامه سطح

عباسعلی قیطاسی

آسیاD دارای گواهینامه سطح

حجت کفاشی

 آسیاDدارای گواهینامه سطح

پورعلی

 آسیاDدارای گواهینامه سطح

/ 0 نظر / 9 بازدید